Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) való megfelelés céljából a GrabMax Kft. működésében kötelezően elvárt folyamatokat, illetve ezen folyamatokban a személyes adatok kezelésének szabályait.

Személyes adat

A Rendelet értelmében személyes adatnak minősül „az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ”. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

GDPR-nak való megfelelés

Garantáljuk a kezelt adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását és hogy a védett adatokhoz csak az előzetesen arra feljogosított személyek/rendszerek férjenek hozzá, történjen ez akár digitális, akár papír alapú adatkezelés során.

Adatalanyként a jogaink

 1. Hozzáférési jog;
  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani.
 2. Helyesbítéshez való jog;
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 3. Törléshez való jog, elfeledtetésre való jog;
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  3. az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

  A törlési kérelem csak azokra az adatokra vonatkozhat, amelynek az érintett hozzájárulása a jogalapja, a jogi kötelezettség teljesítése érdekében (például számlaadatok), vagy az érdekmérlegelés alapján kezelt adatok esetében törlés nem kérhető.

  A törléshez és elfeledtetéshez való jogával csak akkor nem élhet az érintett, ha az adatokat az adatkezelő a Rendeletben leírt okok miatt kezeli tovább. Ilyen, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adatok további tárolása, akkor megtagadható a törlési kérelem.

 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog;
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
 5. Adathordozhatósághoz való jog;

  Az adathordozhatósághoz való jog keretében az érintett visszaszerezheti és továbbadhatja a korábban az adatkezelőnek átadott adatait. A jogosultság célja, hogy akadály nélkül áthelyezhetők legyenek a személyes adatok a különböző szolgáltatók között.

  A jogszabály alapján egyértelmű, hogy az adathordozhatósághoz való jog csak akkor gyakorolható, ha a kért személyes adatokat automatizált eszközökkel dolgozzák fel, az érintett előzetesen hozzájárult az adatkezeléshez, vagy olyan szerződés teljesítésével összefüggésben adta át, amelyben szerződő fél.

Adatkezelések jogalapjai

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ügyfelek/Partnerek tájékoztatása

A természetes személyek jogosultak a személyes adataik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni, így különösen:

 • az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről,
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről,
 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 • a "jogos érdeken" alapuló adatkezelés esetén annak okairól,
 • a személyes adatok címzettjeiről,
 • az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról,
 • az adatkezelés tervezett időtartamáról,
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,
 • az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

Süti (Cookie) kezelés

A weboldal különböző sütiket tartalmaz:

 • A first-party (tehát a weboldal saját engine által szállított) session süti esetében nem kell a felhasználó hozzájárulása.
 • A first-party tartós sütik (tracking cookie) esetében kell a felhasználó hozzájárulása.
 • A third-party (tehát más által adott süti, pl Google Analytics) esetében kell felhasználó hozzájárulása.

Ez a weboldal sütiket használ. Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik.

Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.

Elengedhetetlen (6)

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név Szolgáltató Cél Típus
_GRECAPTCHA Google Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a webhely számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a webhelyük használatáról. HTTP Cookie
CONSENT YouTube Annak észlelésére szolgál, hogy a látogató elfogadta-e a marketing kategóriát a cookie-bannerben. Ez a cookie szükséges a weboldal GDPR-megfelelőségéhez. HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát az aktuális domainhez. HTTP Cookie
rc::a Google Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a webhely számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a webhelyük használatáról. HTML Local Storage
rc::b Google Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál. HTML Local Storage
rc::c Google Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál. HTML Local Storage

Statisztikai (4)

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Név Szolgáltató Cél Típus
_dc_gtm_UA-# Google A Google Címkekezelő használja a Google Analytics szkriptcímke betöltésének szabályozására. HTTP Cookie
_ga Google Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. HTTP Cookie
_gid Google Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. HTTP Cookie
collect Google Adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára a látogató eszközéről és viselkedéséről. Nyomon követi a látogatót az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül. Pixel Tracker

Marketing (14)

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Név Szolgáltató Cél Típus
_fbp Facebook A Facebook egy sor hirdetési termék szállítására használja, például valós idejű ajánlattételt harmadik fél hirdetőitől. HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google A Google AdWords arra használja, hogy újból bevonja azokat a látogatókat, akik a látogatók webhelyeken való online viselkedése alapján valószínűleg vásárlókká válnak. Pixel Tracker
tr Facebook A Facebook egy sor hirdetési termék szállítására használja, például valós idejű ajánlattételt harmadik fél hirdetőitől. Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Megpróbálja megbecsülni a felhasználók sávszélességét az integrált YouTube-videókat tartalmazó oldalakon. HTTP Cookie
YSC YouTube Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat készítsen arról, hogy a felhasználó milyen YouTube-videókat látott. HTTP Cookie
yt.innertube::nextId YouTube Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat készítsen arról, hogy a felhasználó milyen YouTube-videókat látott. HTML Local Storage
yt.innertube::requests YouTube Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat készítsen arról, hogy a felhasználó milyen YouTube-videókat látott. HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával HTML Local Storage

Adatvédelmi Incidenskezelés

Az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelentjük az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Adatvédelmi tisztviselő

A GrabMax Kft. adatvédelmi tisztviselő feladatait Dékány Kinga látja el.
email: dekany.kinga@encosoft.hu

Adatvédelmi hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +3613911400
Fax: +3613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/

Kérjen ingyenes konzultációt vagy tegye fel kérdését!

Ezt a webhelyet a reCAPTCHA védi, és a Google adatvédelmi irányelvei és szolgáltatási feltételei érvényesek.